Fortsätt till huvudinnehåll

Föreningens årsmöten.

Detta hände vid årsmötet 2011:

Verksamhetsplan saknades i kallelsen även i år. Det strider mot stadgarna.
Mötet förklarades öppnat utan att verksamhetsplanen först lästes upp.
Den fick istället läsas upp under mötet.
En kort resume av styrelsens förslag till verksamhetsplan:
Föreningen ska ha en budget i balans. ( Ska utläsas "med överskott".)
En buffer för framtida kostnader för stängsel och vattenanläggning ska byggas upp.
(Ny klubbstuga nämdes senare, men inte i verksamhetsplanen.)
Trädgårdsmaskinerna ska låsas fast och endast få användas av vissa personer !
(Om det kontroversiella förslaget varit med i kallelsen så skulle
nog fler medlemmar kommit till årsmötet.)
Broar ska renoveras under en arbetsdag under våren.
Stallfrost har stallgödsel över, delvis brunnen, samordnad transport under våren.
Kan bli nödvändigt med stängsel.
Ändrad sista dag att ha börjat odla till 1 maj eller 15 maj.
Ändra texten i nyttjandekontraktet så att en lottinnehavare kan säga upp sin lott när som helst under året.
Datum för föreningsstämman till sista mars istället för sista februari. (stadgeändring)
Ändra i kontraktet så en medsökande kan anges om man så önskar.

När en omröstning utföll till fördel för ett yrkande så klubbas inte beslutet !
Styrelsen fick då istället chansen att åter förklara styrelsens förslag,
(trots att diskusionen avslutats).
Omröstningen gjordes sedan om !
Röstningen gav då majoritet för styrelsens förslag.
Omröstningen gällde om informationen om lediga lotter ska bifogats innan årsmötet
istället för efter årsmötet.
Nu blir det som tidigare, dvs informationen delges efter årsmötet.
Mitt yrkande att lediga lotter ska bifogas kallelsen till årsmötet:
"
Styrelsen tycker att nuvarande ordningen är lämpligt.
Bifalles styrelsens förslag?
- (inget ja)
Bifalles motionärens förslag?
ja
Ordf: Ett försiktigt ja till motionären?? (Stämmans beslut klubbas inte!)
Valberedningen: är det inte tillräckligt som det är nu?
Ordf: Vi tar det igen:
Bifalles STYRELSENS förslag?
ja
Bifalles motionärens förslag?
-
Styrelsens förslag bifalles.
"

En motion som inte fanns med i kallelsen (skriven av "rätt" person) dök upp och fick bifall.
Jag tror den handlade om att när lotten ska vara i ordning sätts till 15/5 istället för 1/6.

Som vanligt var styrelsen i klar majoritet på årsmötet.
Bara 18 medlemmar kom, de flesta knutna till styrelsen.
Alla vet när de förväntas säga ja - efter att ordförande säger "röstar ni enligt styrelsens förslag?"
Eftersom jag inte är med i styrelsen kan mina motioner i praktiken inte bifallas hur bra de än är.
Flera personer på årsmötet var positiva till att sista dag för när lotten ska vara i ordning sätts
till 1/12 istället för 1/6.
Men ändå röstade INGEN mer än jag på yrkandet.

Jag önskar att fler medlemmar kommer till årsmötet. Var inte rädda, det är riskfritt.
Efter mötet blir det kaffe och bullar, det är nog det viktigaste att vara med på.
Ifall fler än de personer som är knutna till styrelsen kommer till stämman
kan det vara bra att veta hur en stämma bör gå till:
Röstning ska alltid ske för varje yrkande som fanns med i kallelsen.
Tolkningen av mängden "ja" rop kan vara osäker.
Vid osäkerhet bör medlem GENAST begära votering.
Annars klubbar ordförande alltid till styrelsens fördel !
Begär för säkerhets skull alltid votering, då har medlemmarna en bättre chans
att hinna tänka och förstå vad som beslutas.
Vid bristande demokrati bör en medlem påpeka det.

Kommentarer