Fortsätt till huvudinnehåll

Nytt arrendeavtal med nya villkor

Dnr 2018/0052 KS

Avtal lägenhetsarrende avseende del av fastigheten
Södersättra 4:2, Sollentuna

Sedan den 1982-03-01 har Södersätra koloniförening arrenderat en del av Sollentuna
kommuns fastighet Södersättra 4:2 för kolonilottsändamåi. Det tidigare avtalet har
sagts upp eftersom det är i behov av aktualisering av arrendeyta och villkor.
Vid detta avtalstecknande pågår fortfarande en diskussion om huruvida
Koloniföreningen ska ansluta sig till kommunalt vatten i framtiden. Idag hämtar
föreningen vatten för odlingsverksamheter från Rösjön med hjälp av en
pumpanläggning. I det tidigare avtalet fanns en skrivning om att föreningen i framtiden
ska överta driften av pumpanläggningen med tillhörande ledning. Föreningen övertar
härmed driften av pumpanläggningen med tillhörande ledning i enlighet med punkt 10 i
detta avtal. Kommunen och föreningen ska gemensamt verka för att säkra en långsiktig
lösning avseende vattenförsörjning till området.
1. Parter
Mellan Sollentuna kommun (org. nr. 212000-0134), 191 86 Sollentuna, nedan
kallad Kommunen, och Södersättra koloniförening (org. nr. 802412-9663),
nedan kallad Ärrendatorn, träffas härmed följande arrendeavtal.
2. Upplåtelsens omfattning
Kommunen upplåter till Arrendatorn med lägenhetsarrende ca 16 600 m 2 av
fastigheten Södersättra 4:2 i Sollentuna, nedan kallad Arrendestället.
Arrendestället är markerat med kantlinje på bifogade karta (bilaga 1).
Arrendestället upplåts i på tillträdesdagen befintligt skick.
3. Ändamål
Arrendatorn medges rätt att nyttja Arrendestället för kolonilottsändamåi,
uppdelat i lotter med nyttjanderätt till medlemmarna.
På området får det inte bedrivas verksamhet som strider mot det angivna
ändamålet.

4. Byggnader
Kommunen medger att det på varje lott om minst 70 m2 får uppföras en
byggnad om maximalt 6 m2 BYA. Byggnaden får ej användas för övernattning
under någon del av året.
Byggnader ska utformas enligt följande:
Dnr 2018/0052 KS
Byggnaden får uppta en area om maximalt 6 m2 inkiusive altan och taksprång.
Byggnadens nockhöjd får vara maximalt 2,5 meter.
Byggnaden ska ha fasad av trä eller utformas som ett växthus i glas eller tålig
piast.
Byggnad i trä ska målas i mossgrön kulör ellerfaluröd, detaljer såsom knutar,
vindskivar etc. ska målas i densamma färg som fasaden.
Ytterligare bestämmelser som inte strider mot ovanstående får upprättas av
föreningen eller styrelsen.

5, Staket
Förekommande staket runt lotterna ska vara högst 80 cm höga.
6. Arrendetid
Arrendetiden avser perioden 2019-03-01 - 2020-02-28. Därefter förlängs
arrendetiden i perioder om 1 år under förutsättning att uppsägning inte gjorts av
någon av parterna senast 6 månader före avtalstidens utgång.
7. Arrendeavgift
Arrendeavgiften är 16 600 (sextontusen sexhundra) kronor per år plus index
enligt nedan och ska betalas årsvis i förskott.
Kommunen fakturerar avgiftsbeloppet. Arrendeavgiften ska betalas inom 30
dagar, räknat från fakturadatum.
Arrendeavgiften ska under nyttjanderättstiden omräknas med hänsyn till
förändringarna i Statistiska Centralbyråns konsumentprisindex med 1980 som
basår. Avgiften ska uppräknas med indexförändringen och den nya avgiften ska
gälla fr.o.m. den första januari varje år med början 2020-01 -01, varvid
oktoberindex 2019 ska utgöra grund för uppräkningen. Utgående avgift ska
dock aldrig vara lägre än den i detta avtal angivna avgiften.
8. Myndighetstillstånd m.m.
Arrendatorn svarar för alla åtgärder och kostnader avseende planering av
Arrendestället liksom för uppförande av byggnader och övriga anläggningar på
Arrendestället. Arrendatorn ska ombesörja och bekosta bygglov och övriga
myndighetstillstånd, som kan erfordras för byggande och bedrivande av
verksamhet på Arrendestället. Innan bygglov söks ska ritningarna godkännas
av Kommunen.
Dnr 2018/0052 KS
9. Skatter och avgifter
Arrendatorn betalar alia uppkommande skatter och andra pålagor eiler avgifter
som avser på Arrendestället uppförda byggnader och anläggningar eller
bedrivande av Arrendatorns verksamhet på Arrendestället.
Samtliga ersättningar och avgifter enligt detta avtal är angivna exklusive moms.
Arrendatorn betalar eventuell utgående moms p.g.a. detta avtal.
10. Teknisk försörjning samt drift och underhåll
Arrendatorn ombesörjer och bekostar erforderliga åtgärder och anläggningar för
den tekniska försörjningen av Arrendestället.
Arrendatorn ombesörjer och bekostar för ändamålet erforderlig drift, skötsel och
planerat underhåll av Arrendestället.
Arrendatorn betalar samtliga anslutnings- och brukningsavgifter eller andra
avgifter för Arrendestället av vad slag de vara må som kan komma att påföras
Arrendestället för bedrivande av verksamhet på Arrendestället.
11. Ledningsdragning
Arrendetorn medger att Kommunen, eller annan som har dennes tillstånd, får
dra fram och vidmakthålla ledningar i eller över Arrendestället med erforderliga
ledningsanordningar, om detta är ändamålsenligt och kan ske utan avsevärd
olägenhet för Arrendatorn. Om fråga om sådan ledningsdragning uppkommer är
Kommunen skyldig att samråda med Arrendatorn i skälig tid innan åtgärden
vidtas. Arrendatorn är skyldig att utan ersättning tåla det intrång som föranleds
av att ledningarna anläggs och nyttjas, men har rätt till ersättning för direkta
skador i övrigt.
12. Tillsyn
Kommunen eller annan som företräder Kommunen äger rätt till tillträde till
Arrendestället för besiktning och kontroll av t.ex. på Arrendestället belägna
ledningar eller andra anläggningar. Arrendatorn ska därvid i god tid meddelas
tidpunkten för sådan besiktning.
Dnr 2018/0052 KS
Det åligger Arrendatorn;
- att hålla Arrendestället i ett städat och vårdat skick,
- att bedriva verksamhet på Arrendestället på sådant sätt att den inte är
störande för grannar och den allmänna trafiken utöver vad som är
normalt för verksamhetens art,
- att inte använda Arrendestället för annan verksamhet än den tillåtna och
inte heller för skyltning eller annonsering av annat än egen verksamhet.
Arrendatorn är skyldig att söka erforderliga tillstånd.
Arrendatorn ska bedriva odlingsverksamheten med tydlig och väl
kommunicerad miljöhänsyn. Grundläggande utgångspunkter för miljöhänsynen
är att:
- utnyttja resurser effektivt och minimera användningen av ändliga resurser,
- minimera spridningen av miijöskadliga ämnen,
- värna naturens mångfald,
- säkerställa att respektive medlem komposterar sitt trädgårdavfall på den
egna lotten, avstånd mellan kompost och vattendrag ska vara på längsta
möjliga avstånd.
Arrendatorn ska ha ett synligt miljöarbete, vilket innebär att:
- det inom området ska finnas anslaget de grundläggande
utgångspunkterna för miljöhänsynen samt vilka miljöhänsyn som
medlemmarna ska beakta,
- vid årsstämman ska verksamhetsberättelsen beskriva de åtgärder inom
miljöområdet som har utförts under året.
14. Skador på tredje man m.m.
Kommunen friskriver sig från allt ansvar gentemot tredje man för skador som
kan vållas av Arrendatorns verksamhet eller anläggningar inom Arrendestället.
Kommunen är inte ansvarig för skada på Arrendestället eller Arrendatorn
tillhörig egendom som orsakas av markens beskaffenhet, grundvattenförändringar, tredje man eller allmänheten.
15. Arrendatorns egendom
Arrendatorn tillförsäkras rätt till all egendom av vad slag de vara må, som
Arrendatorn uppför, installerar eller förvarar inom Arrendestället. Arrendatorn
4(7)
Dnr 2018/0052 KS
har rätt att när som helst under arrendetiden förändra eller borttaga sin
egendom utan hembudsskyldighet till Kommunen.
16. Överlåtelse samt upplåtelse i andra hand
Arrendatorn får inte utan Kommunens skriftliga medgivande överlåta sin rätt
enligt detta avtal till annan.
Arrendatorn får inte utan Kommunens skriftliga medgivande upplåta
nyttjanderätt till någon del av Arrendestället eller till egen byggnad på
Arrendestället.
17. Återlämnande
Arrendatorn ska vid nyttjanderättstidens slut återlämna Arrendestället i väl avröjt
och städat skick samt fritt från byggnader, ytbeläggningar och annan av
Arrendatorn tillförda egendom. Kommunen friskriver sig från all iösenskyidighet
för alla inom Arrendestället nedlagda kostnader liksom för eventuella förluster
av annat slag som kan uppkomma p.g.a. arrendets upphörande.
Arrendatorn svarar och bekostar samtliga åtgärder för sanering av eventuellt
förorenad mark orsakad av Arrendatorns verksamhet inom Arrendestället.
18. Arrenderättens förverkande
Arrenderätten är förverkad och upphör med omedelbar verkan om
arrendeavgiften trots påminnelse inte har betalats senast en månad efter
förfallodagen. Detsamma gäller om Arrendestället använts för annat ändamål
än vad som avses i detta avtal eller om övriga bestämmelser inte har efterlevts.
19. Inskrivningsförbud
Detta avtal får inte inskrivas utan Kommunens skriftliga medgivande.
20. Avstående från besittningsskydd
Parterna överenskommer härmed om att nyttjanderätten till Arrendestället inte
ska vara underkastad bestämmelserna i Jordabalken om besittningsskydd för
Arrendatorn, om uppsägning av avtalet sker p.g.a. att arrenderätten upphör.
Arrendatorn har därmed inte rätt till ersättning från Kommunen med anledning
av att arrenderätten upphör.
5(7)
Dnr 2018/0052 KS
Arrendatorn förbinder sig att:
- ha ordningsregler för området, som är godkända av kommunen,
- inte upplåta lott till person som inte är medlem i föreningen eller inte har
fast bostad i Sollentuna eller som innehar rätt till annan kolonilott i av en
Stor-Stockhoimskommun upplåtet koloniområde,
- inte upplåta fler än en lott per person så länge andra sökande till
odlingslotter finns i kommunen.
- samråda med ansvarig för kommunens naturvård avseende skötsel i och
omkring vattendrag inom Arrendestället.
Tvist avseende detta avtal ska avgöras av allmän svensk domstol
Ändringar och tillägg till detta avtal blir gällande endast om de är skriftliga.
I övrigt gäiler vad som stadgas i Jordabalken eller annan lag om
lägenhetssarrende.
Detta avtal är upprättad i två likalydande exemplar varav partema tagit varsitt.

Kommentarer