Fortsätt till huvudinnehåll

Min prognos för antalet covid-19 dödsfall

Min rent matematiska modell ser ut så här:
Döda[n+1] = Döda[n] + Re * Döda[n],
där Re = Ro * (A^n) och n är antalet veckor sedan 25 mars 2020,
Re kan tolkas som att ett dödsfall inledningsvis (när n=0) korrelerar till Ro nya dödsfall inom en vecka, och sedan antas inte orsaka fler dödsfall. Re sjunker efter några veckor under 1. En orsak kan vara att antalet mottagliga eller utsatta personer minskar.

Med en 5 veckors kurvanpassninger gjord den 22 april såg det ut att bli 5600 dödsfall totalt. Toppen såg ut att bli i slutet av april. Jag kurvanpassade modellen med FHM's rapporterade dödsfall för de fem första veckorna. Ro= 2.5 och A=0.67.

Med en 7 veckors kurvanpassninger gjord den 6 maj ser det ut att bli 3800 dödsfall totalt. Ro= 3 och A=0.61. Uppenbarligen var inte min förenklade och rent matematiska modell bra nog för att ge en bra prognos redan efter 7 veckor.

Efter 11 veckor den 3 juni går det inte att göra en bra kurvanpassning till utvecklingen. Med en dåres envishet försöker jag ändå att kurvanpassa till de första och senast rapporterade dödsfallen. Ro= 2.14 och A=0.692. "Prognosen" kommer troligen att bli fel även denna gång, eller av en ren slump bli rätt. Jag litar inte alls på denna matematiska modell, så det ska inte du heller göra.

Efter 12 veckor tänker jag att dödsfallen klingar av långsammare än min påhittade modell antar. Så jag trixade med min påhittade modell för att se hur det då kunde se ut framöver. Detta är inte en prognos utan bara en tänkbar utveckling (en av oändligt många), men vi får se hur väl den förutsäger utvecklingen. Folkhälsomyndigheten säger att de valde "den svenska strategin" utan att ha gjort en prognos för antalet dödsfall. Jag ser det som oansvarigt och inte som en förmildrande omständighet. Folkhälsomyndigheten förnekar numera att "flockimmunitet" skulle varit deras strategi. Deras strategi var "att platta ut antalet sjuka så sjukvården hinner med". Det är precis så en "flockimmunitet strategi" ser ut. Folkhälsomyndigheten kan kalla sin strategi vad de vill, men de valde en "flockimmunitet strategi" utan att att göra en prognos för antalet dödsfall. Folkhälsomyndigheten (via Anders Tegnell) gav dock en gissning, att antalet "allvarligt sjuka" skulle bli cirka 5500 totalt. "Allvarligt sjuka" är kanske en förskönande omskrivning för "dödsfall"? Om "dödsfall" inte kallas "allvarligt sjuka" på PK-språk så har mina gissningar varit bättre än folkhälomyndighetens gissningar. Mycket tyder på att "allvarligt sjuka" eller "fall" används istället för "dödsfall" vid politiskt korrekta prognoser.

En kurvanpassning efter 14 veckor.
En ny kurvanpassning gjordes efter 16 veckor, den 8 juli med Ro= 3.0 och A=0.6157 till vecka 7, därefter Ro= 3.0 och A=0.798. Med den kurvanpassningen ser det ut att bli som mest 6016 covid-19 avlidna personer år 2020.

Så här såg läget ut när den andra vågen pågått ca 4 veckor. För att kunna se hur utvecklingen avviker från kurvanpassningen gjord den 8 juli görs ingen ny kurvanpassning. Den 8 juli är markerad med en vertikal linje.

Nu har andra vågen startat. Eftersom många fler är sjuka under andra vågen utan att veta om det, så är smittspridningen högre nu än i våras. (R-talet är nu högre.) Om folk är lika försiktiga som i våras så kan antalet dödsfall i den andra vågen bli som i simuleringen ovan. För varje vecka som går görs simuleringen ovan om och blir då bättre och bättre.


Den 21 juli 2020 presenterade FHM scenarier för antalet "fall" de kommande månaderna. scenarier-tre-smittspridningsscenarier-plan-eventuella-nya-utbrott-covid-19.pdf Det framgår inte av rapporten om det rör sig om dödsfall, allvarliga fall eller kritiska fall. Rapporten saknar även annan viktig information.

Y-axeln visar dödsfall eller "allvarliga fall" per dag. Eftersom prognoserna inte ger något besked om utvecklingen, så är det rimligt att kalla dem för scenarier. Anders Tegnell anser att den mest sannolika prognosen är en blandning av scenario 0 och scenario 1. Jag tycker allt annat är scenario 0 är oacceptabelt. Vi får se hur mycket utvecklingen kommer att avvika från min kurvanpassning gjord den 8 juli 2020. FHM verkar med sina olika prognoser se det som acceptabelt att ytterligare 4500 personer kommer att dö i Sverige. Det skulle troligtvis placera Sverige som det land med flest covid-19 dödsfall per innevånare. Scenarie 0 skulle enligt FHM ge ytterligare 1100 dödsfall, dagen innan uppgav FHM att antalet var 200, men de hade räknat fel. FHM tror (via Anders T.) den 22/7 2020 att antalet covid-19 döda blir 7800 totalt med en prognos baserad på scenarie 0 och 1. Min matematiska modell tror den 8 juli 2020 att det blir 6016 covid-19 dödsfall i Sverige innan 2021, om smittskyddsrutinerna inte ändras. Jag är nyfiken på om min matematiska modell får mer rätt.

Tabellen visar antalet covid-19 avlidna per 1 miljon innevånare den 22 juli 2020. Sverige ligger på 7:de plats i världen. Vi kan innan 2021 komma att hamna på en vanhedrande första plats. Om FHM ser risken för senario 1 och 2, så måste FHM vidta åtgärder för att minska risken för senario 1 och 2. FHM verkar ha några sådana planer.


Denna bild visar antal dödsfall per innevånare, det ger den bästa lägesbeskrivningen.

Folkhälsomyndigheten väljer istället att visa antalet bekräftade fall, d.v.s. missvisande information (PK-news) eftersom Sverige testat väldigt få medborgare.

Nedan finns länkar till bra COVID-19 information från ourworldindata.org. (Klokt nog utan prognoser.):
MSB och FHM väljer att inte visa totalt antal dödsfall per innevånare.
DÖDSFALL/innevånare
nya dödsfall
dagliga dödsfallFlera regioner uppger till Ivo att det gjordes generella bedömningar i början av pandemin, som angav att äldre i första hand skulle vårdas i hemmet eller på äldreboenden och inte föras till sjukhus även om det fanns behov av sjukhusvård.
DN har i flera artiklar beskrivit hur äldre prioriterats bort från vård av covid-19 på grund av ålder och hur anhöriga vittnat om att deras närmaste har fått besked om att de inte är prioriterade för sjukhusvård, och trots att geriatriken haft lediga platser. I vissa fall (i 106 av 3988 fall?) har de äldre ändå fått sjukvård, efter att anhöriga tagit strid. I andra fall har palliativ vård [PK-språk som kan betyda avlivning] ordinerats med hänvisning till prioriteringar. Läkare som jobbar hemifrån och på distans beslutar om morfin och ångestdämpande [PK-språk som i detta fall betyder avlivning] som åtgärd när dropp och syrgas skulle kunna göra en skillnad på liv och död.
Källa
https://www.dn.se/nyheter/sverige/regioner-medger-generella-bedomningar-av-aldres-covidvard/
https://ivo.se/publicerat-material/nyheter/2020/ivo-fordjupar-granskningen-av-vard-och-behandling-pa-sarskilda-boenden-for-aldre/


Kommentarer